Interne gedragscode Stichting Noonan Syndroom

Stichting Noonan Syndroom staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting Noonan Syndroom wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
– ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
– onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
– onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
– dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie worden verstaan:
voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:
elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

a. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Stichting Noonan Syndroom als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
b. Stichting Noonan Syndroom neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Noonan Syndroom en van de professionele houding van bestuursleden en andere vrijwilligers van Stichting Noonan Syndroom.

Artikel 3 Status en reikwijdte

a. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
b. De gedragscode geldt voor bestuursleden en andere vrijwilligers van Stichting Noonan Syndroom.
c. Stichting Noonan Syndroom draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden en werkvloer

a. De inrichting van de Stichting Noonan Syndroom voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat vrijwilligers en hun contacten zich veilig voelen. Bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden vanuit huis en of tijdens contactdagen en vergaderingen op een centrale locatie in het land.
b. De omgang tussen vrijwilligers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
c. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
d. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
e. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6 Omgang tussen vrijwilligers en bestuursleden

a. Vrijwilligers laten zich bij contacten met andere vrijwilligers en donateurs leiden door gedragsregels in deze gedragscode
b. Vrijwilligers accepteren geen agressieve gedragingen van andere vrijwilligers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
c. Vrijwilligers accepteren geen ongewenste seksuele gedragingen van andere vrijwilligers en nemen zelf geen initiatief tot ongewenste seksuele gedragingen jegens hen.
d. Vrijwilligers accepteren geen discriminerend gedrag van ander vrijwilligers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Werking naar donateurs en derden

a. Deze gedragscode wordt door Stichting Noonan Syndroom aan alle vrijwilligers bekendgemaakt.
b. Van donateurs van Stichting Noonan Syndroom en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van Stichting Noonan Syndroom belast.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwilliger dit signaleren en daarvan melding maken bij de klachtenfunctionaris. Deze draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot het bestuur van de Stichting Noonan Syndroom.

Artikel 10 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per vier jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Click to listen highlighted text!