Privacyverklaring Stichting Noonan Syndroom

Stichting Noonan Syndroom (SNS) is volop doordrongen van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en andere belangstellenden, zoals bezoekers van haar website. SNS hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website.

Algemeen

SNS behandelt de gegevens van haar donateurs en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SNS gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mail, spam e.d.). SNS stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking. SNS registreert de aandoening en/of betrokkenheid bij de aandoening (het Noonan syndroom of een van de aanverwante syndromen die zij vertegenwoordigt). SNS registreert geen andere bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, ziekten, seksuele geaardheid, het strafrecht of politieke gezindheid.

Persoonsgegevens

Wanneer u donateur wordt van SNS worden de persoonsgegevens vastgelegd. SNS gebruikt deze gegevens voor haar administratie, de organisatie van events en het versturen van de nieuwsbrief.

Interviews, citaten en foto’s

Wanneer u voor de website van SNS bent geïnterviewd, geciteerd en/of gefotografeerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst en/of foto met vermelding van uw naam dan is SNS bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”) of het betreffende interview, citaat en/of foto te verwijderen van haar website.

Contact- en wijzigingsformulieren

Wanneer u een aanmeld- of wijzigingsformulier op de website van SNS invult en opstuurt dan worden de gegevens die u toestuurt samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig of redelijk is voor de volledige afhandeling.

Website bezoek

Wanneer u de website van SNS bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw web bezoek in zogenaamde logfiles op servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op de website van SNS een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten, dan kan SNS bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze website ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan SNS de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan SNS pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Click to listen highlighted text!